belépés / regisztráció
2022. január 24. hétfő
Aktuális lapszám

Tervezés, kivitelezés az új európai (CPR)- és hazai jogszabályok figyelembevételével

2013. július 1-jétől az Európai Unió valamennyi tagállamában egységesen hatályba lépett a 305/2011/EU (CPR) európai parlamenti és európai tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítására. Ezzel egyidejűleg a 89/106/EGK tanácsi irányelvet hatályon kívül helyezték. Az európai jogszabályi háttér változtatásával egy időben Magyarországon visszavonták a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletet, ami a 89/106/EGK tanácsi irányelv hazai alkalmazási feltételeit tartalmazta.

 

A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek azon körének forgalomba hozatalát szabályozza, amelyekre harmonizált szabványok vonatkoznak, vagy amelyekre a gyártó önkéntesen európai műszaki értékelést készíttet egy kijelölt műszaki értékelő szervezettel. (Magyarországon ilyen kijelölt műszaki értékelő szervezet az ÉMI Nonprofit Kft.) A rendelet hatálya alá tartozó termékeket teljesítménynyilatkozattal szabad csak forgalomba hozni.

Azokra az építési termékekre, amelyekre nem dolgoztak ki harmonizált szabványt, nem rendelkeznek ETA-val, illetve európai műszaki értékeléssel azoknak a betervezésére, beépíthetőségére vonatkozóan adták ki a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletet. A kormányrendelet nem a 305/2011/EU rendelet magyarországi bevezetését írja elő (azt minden tagállamban változtatás nélkül kötelező alkalmazni), hanem annak kiegészítésére szolgál.

A 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve minden építési termék teljesítményét teljesítménynyilatkozattal kell igazolni! Az előírás szerint a teljesítménynyilatkozatban legalább egy teljesítményjellemzőt kell megadni. Természetesen minél több jellemző értéket igazol a gyártó annál nagyobb a valószínűsége, hogy a terméket széles körben alkalmazzák, hiszen amint arról a következőkben szó lesz, a tervezőnek meg kell határozniuk a betervezett termék elvárt műszaki teljesítmény adatait.

Tervezői feladatok a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet figyelembe vételével:

 • Tervezési program kidolgozása (a megbízó és a tervező közösen határozzák meg a létesítménnyel szemben támasztott alapvető követelményeket, a tervezési feladatot).
 • A tervezőnek meg kell határoznia az építmény rendeltetésszerű használatát, üzemeltetését és az építményt érő hatások alapján a beépítésre kerülő építési anyagok, szerelvények legfontosabb tulajdonságait, ezen belül a tűzvédelmi, egészségvédelmi, zajvédelmi, működési- használati és épületenergetikai jellemzőit.
 • Ha nem készül építészeti-épületgépészeti műszaki dokumentáció, de a jogszabály a termék teljesítményére előírást tartalmaz, akkor az elvárt műszaki teljesítményt az építési szerződésben kell rögzíteni.
 • Amikor a berendezést több építési termékből a helyszínen állítják össze, az előírt követelmény teljesítését a tervező a műszaki dokumentációban igazolhatja.
 • Csak olyan építési terméket szabad betervezni, beépíteni, amit a jogszabályokban előírt teljesítménynyilatkozattal hoztak forgalomba.
 • Csak olyan alapvető követelményeket határozzon meg a tervező, amelyeket a kereskedelmi forgalomban beszerezhető termékek teljesíteni tudnak.
 • A tervező vegye figyelembe a gyártónak a termék használatára, beépítési módjára, üzemeltetésére vonatkozó előírásait.

Az építési termékek lényeges tulajdonságainak meghatározása

A lényeges tulajdonságokat a tervező az épület, a betervezett épületgépészeti berendezés feladatának, működési módjának ismeretében határozza meg. Ehhez segítséget nyújthat, iránymutatást adhat a 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet 1. számú melléklete, amely több, a harmonizált szabványok alá tartozó termék esetében meghatározza a lényeges tulajdonságokat. (Nem minden harmonizált szabvány hatálya alá tartozó termékre dolgozták ki a mellékletet, ilyenkor a jellemzőket a tervezőnek önállóan kell előírnia).

A tervező megjelölhet konkrét terméket is, de ebben az esetben a termék lényeges tulajdonságait ismernie kell. Ha konkrét terméket jelöl meg, akkor az csak abban az esetben váltható ki, ha műszaki szempontból legalább egyenértékű, vagy jobb az előírtnál.

A tervező, ha bizonytalan egy lényeges termék alapvető jellemzőinek megítélésében, igénybe veheti megfelelő tapasztalattal, felkészültséggel rendelkező szakintézmény segítségét is. Ez különösen akkor indokolt, ha kétségek merülnek fel a gyártó által megadott műszaki adatok, jellemzők megbízhatóságában.

Milyen feltételek teljesítése esetén állítható ki a teljesítménynyilatkozat?

A teljesítménynyilatkozatot ki lehet állítani:

 • harmonizált európai szabvány,
 • európai műszaki értékelés,
 • európai műszaki engedély (annak lejártáig),
 • építőipari műszaki engedély (annak lejártáig),
 • nemzeti műszaki értékelés (NMÉ),
 • a kormányrendeletben meghatározott előírásoknak megfelelő nemzeti, vagy nemzetközi szabvány alapján.

Nemzeti, vagy nemzetközi szabvány akkor használható fel teljesítménynyilatkozat kiállítására, ha a következőkben felsorolt feltételek mindegyike teljesül:

 • a szabvány meghatározza a terméknek a tervezett felhasználási területre vonatkozó lényeges tulajdonságait,
 • a lényeges termékjellemzők vizsgálatának, értékelésének módszereit,
 • a termék teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszerét, ami a következő lehet: (1), (1+), (2+), (3), (4).

Az (1) és az (1+) rendszerek esetében kijelölt tanúsító szervezetet kell bevonni az eljárásba, aki „Teljesítmény állandósági tanúsítványt” ad ki.

A (2+) rendszerek esetében szintén be kell vonni az eljárásba egy kijelölt tanúsító szervezetet, amely ebben az esetben „Üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítványt” állít ki.

A (3) rendszer esetében a kijelölt tanúsító szervezet típusvizsgálatot végez és ennek eredményét dokumentálja.

A (4) rendszerbe tartozó termékeknél a gyártónak nem kell bevonnia kijelölt szervezetet az eljárásba, az ő feladata a típusvizsgálat elvégzése és a gyártásellenőrzési rendszer működtetése. (Természetesen a gyártó megfelelő laboratóriumi felszereltség hiányában, vagy piaci megfontolásból minden fázisba bevonhat külső vizsgáló, illetve tanúsító szervezetet.)

Példa egy épületgépészeti termék (égéstermék-elvezető berendezés) teljesítménynyilatkozatának tartalmára:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Előregyártott fém égéstermék-elvezető berendezés, összekötő elem EN 1856-2 T400, N1, D, V3 L99100, G(500).
 2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám, vagy egyéb olyan elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 123-456.2013.
 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése, vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: égéstermék eltávolítása a tüzelőberendezésből a szabadba.
 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: ABC Kéménygyártó Kft., H-2014 Város, u. hsz.
 5. Adott esetben, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, amelynek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: ………...................................
 6. Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek: (2+) rendszer.
 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szervezet, aki a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét,vizsgálatát és értékelését végezte a (2+) rendszerben és a termék (EK) üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát adta ki 1415-CPD-xxx-(C-yz/2012) számon.
 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: ………................................................
 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírás
Nyomószilárdság 24 kN EN 1856-2-2009
Tűzállóság (koromégéssel szembeni ellenállás) G(500)
Gáztömörség N1
Áramlási ellenállás NPD*
Hővezetési ellenállás 0,187 m2K/W (NA200)
Hőterheléssel szembeni ellenállás T400
Hajlítószilárdság NPD
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás D
Korrózióállóság V3 L99100
Szélterheléssel szembeni ellenállás megfelelő
Csapadékvízzel szembeni ellenállás megfelelő
Jéggel és olvadékkal szembeni ellenállóképesség megfelelő

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó részéről aláíró személy neve, beosztása, dátum és aláírás.

Felhasznált irodalom:
„Tervezzünk a CPR szerint!” ÉMI Nonprofit Kft.


A szerzõ egyéb cikkei:

  A szakmai képzés helyzete a kéménytechnikában
  Egycsatornás gyűjtőkémények átalakítása korszerű égéstermék-elvezető berendezéssé
  Ivóvízzel érintkező szerelvények tervezésére, beépítésére vonatkozó előírások I.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam