belépés / regisztráció
2021. május 11. kedd
Aktuális lapszám

A hő- és füstelvezetést vezérlő rendszerek I.

A hő- és füstelvezető rendszerek elektromos vezérlésének szabadon programozhatósága, állapotjelzéseik feldolgozása és végrehajtó-beavatkozó elemeik működtetése céljából az Elcon Electronic Kft. 2014-ben kifejlesztette az E-HFR hő- és füstelvezetés vezérlőrendszerét.

 

A társaság a magyar épületautomatizálási piaci szegmens jelenleg feltehetően egyedülálló résztvevője abban a tekintetben, hogy az építési termékek sajátos szabályaival és az OTSZ 5.0 vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a magyar fejlesztésű és gyártású, szabadon programozható E-HFR rendszerükkel teljesítik a jelenleg hatályos jogszabályokat és a prEN 12101-9:2008 valamennyi vizsgálható követelményét.

Az E-HFR rendszer, képességeinek és lehetőségeinek elismeréseként, 2015. 06. 03-án elnyerte a Kiváló Építési Termék® minősítést:

 • teljesíti a prEN 12101-9:2008 8.2 pontja szerinti Class-1 követelményeket,
 • építési termékként alkalmazható,
 • rendelkezik Nemzeti Műszaki Értékeléssel,
 • rendelkezik Teljesítmény Állandósági Tanúsítvánnyal ÉMI 20-CPR- 67-(C-126/2014)
 • rendelkezik gyártói Teljesítménynyilatkozattal.

Hő- és füstelvezetés, célok és követelmények

A különböző új építésű, vagy átalakításra kerülő építmények tervezése során gyakran felmerül annak a szükségessége, hogy a tervezők meggondolják hő- és füstelvezetés (HF) alkalmazását és a feladatot kiszolgáló rendszerek tervezését.

A HF rendszerek alapvető feladata a kiürítés (menekülési útvonal füstmentessége) és a tűzoltói beavatkozás egyes lényeges feltételeinek (füstszegény légrétegek, láthatóság) biztosítása.

A tervezés, kivitelezés és karbantartás során figyelembe veendő jogszabályok és szabványok sora elég kiterjedt. A tűzbiztonsággal összefüggésben legalább 100 különböző hatályos jogi és műszaki szabályozás létezik.

Az alapvető követelményeket a törvények, ezek alapján pedig elsősorban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a hozzá kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) határozzák meg.

A törvények és a szabványok tekintetében elsősorban az alábbiakat kell figyelembe venniük a HF területtel foglalkozóknak:

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.),
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Ttv.)
 • EN 12101 – Szabvány a hő- és füstelvezetés rendszereiről.

Továbbá alapvető követelménynek tekintendők az építési termékek fejlesztésével, gyártásával, építményekbe betervezésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos sajátos előírások is (305/2011/EU-„CPR” és 275/2013. Korm. rendelet). A rendeletek alapján építési terméknek minősül minden olyan termék, vagy rendszer, amely teljesítménye az építmények 7 alapvető teljesítménykövetelményét befolyásolja:

 1. Mechanikai szilárdság és állékonyság
 2. Tűzbiztonság
 3. Higiénia, egészség és környezetvédelem
 4. Biztonságos használat és akadálymentesség
 5. Zajvédelem
 6. Energiatakarékosság és hővédelem
 7. A természeti erőforrások fenntartható használata

Mivel a szükséges és megfelelő tűzbiztonság kialakítása minden esetben az élet- és értékvédelmi célok érdekében történik, ezért a HF rendszereket és vezérlésüket is építési terméknek kell tekinteni.

A tervezés és a védelmi koncepció

Egy építmény tervezési folyamata során a fenti követelmények komplex értékelésével a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy határozza meg – több más védelmi rendszer és módszer együttes alkalmazása mellett – a hő- és füstelvezetés szükségességét.

A tűz esetén keletkező füst és hő áramlásának, áramoltatásának, építményből kivezetésének alapvető és részletekbe menő megtervezése a gépész szakági tervező feladata.

Természetesen nem kisebbítve ezzel az építész, a tűzvédelmi és a villamos tervező feladatainak jelentőségét, összességében megállapítható, hogy a tervezők összehangolt és egymásra épülő munkájára van szükség.

A szerteágazó követelményeket és feltételeket teljesítő rendszertechnikai megoldások részletes leírása és a tervezésükhöz szükséges általános iránymutatások az OTSZ-ben, a konkrét alkalmazható megoldások a mellékletében, a „Hő és füst elleni védelem” című TvMI-ben találhatók meg.

A füst és a hő terjedése ellen védelmet jelentő, azaz a védendő terekbe a bejutásukat, illetve a kivezetésüket biztosító rendszerek csoportosítása:

 • természetes hő- és füstelvezetők – gravitációs működési elvű rendszerek,
 • gépi füstelvezetés – kényszerített áramlás létrehozásával működő rendszerek,
 • kombinált megoldás – a természetes és a gépi megoldás együttes alkalmazása.

Más megközelítésben lehetnek a rendszerek önálló, kizárólag a HF feladatra tervezett megoldások és lehetnek integrált funkciójú rendszerek, amelyek esetében a hő- és füstelvezető rendszer szellőztetés, esetleg felülvilágítás funkciójú szerkezeteket is tartalmazhat, illetve épületfelügyeleti rendszerekhez (ÉFR) is csatlakozhat.

A füstelvezetés és a szellőztetés, felülvilágítás, ÉFR kapcsolat stb. integrált funkciók összekapcsolásával lehetőség van az alapvetően HF célú szerkezetek és rendszerek egyéb, kiegészítő jellegű működtetésének megvalósítására. A tervezés lépései általában:

 1. A hő- és füstelvezetés szükségességének megítélése az OTSZ alapján.
 2. A hő- és füstelvezetés koncepciójának kialakítása a tűzszakaszok és a füstszakaszok ismeretében, ennek a megfelelő termékekkel, műszaki kialakításokkal történő megoldása.
 3. Méretezés, azaz a rendszer elemei méreteinek, mennyiségeiknek, távolságaiknak, összekötésük módjainak meghatározása.
 4. Működtetés meghatározása, azaz a füstelvezetés, frisslevegő pótlása, mobil füstkötény működtetése és vezérlési feladatok összehangolása – ez a vezérlési követelményeket leíró Tűzeseti Vezérlési Mátrix (TVM).
 5. A kapcsolási helyek kijelölése, a vezérlőszekrények és a kézi működtető elemek elhelyezésének meghatározása.
 6. A kapcsolódó rendszerekkel való együttműködés megtervezése, tehát a különböző jelző- és oltórendszerekkel, tűzjelzővel, sprinklerrel, gázzal oltóval, CO-jelzővel stb.
 7. A hő- és füstelvezetés egyéb célú felhasználásának mérlegelése. A hő- és füstelvezető rendszer egyes elemei felhasználhatók normál szellőztetésre, természetes megvilágítás biztosítására, ÉFR kapcsolathoz.
 8. A hő- és füstelvezető rendszer, mint építési termék és építményszerkezet teljesítményjellemzőinek ellenőrzése és dokumentálása.

A működtető és vezérlő rendszer kiválasztása és megtervezése

A működtető és vezérlő rendszer kialakítása lehet mechanikus, pneumatikus és elektromos.

A vezérlő rendszer kiválasztásakor többek között célszerű figyelembe venni mind a rövidtávú célok (pl. használatbavétel) megvalósításának lehetőségeit, mind a hosszú távú célok (pl.: Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv előírásai) elérésének támogathatóságát.

A HF vezérlés talán leggyakrabban előforduló változata az elektromos vezérlő- és jelzőrendszer, melynek kialakítása történhet:

 • kapcsolókkal, jelzőlámpákkal, gravírozott sématáblákkal, relékkel és huzalozott logikával,
 • programozható, minősített automatika készülékekkel és nagy biztonságú kommunikációs adatátviteli hálózattal, tápellátással.

A működtető és vezérlő rendszer kialakításának legfontosabb külső kapcsolatai:

 • a tűzjelző rendszer tűzjelzései, állapot- és hibajelzései,
 • a gravitációs füstelvezetés és frisslevegő pótlás céljából telepített épületszerkezeti nyílások nyitásátzárását biztosító vezérlő rendszerek vezérlései, állapot- és hibajelzései,
 • tartalék, biztonsági és szünetmentes tápellátás.

A HF vezérlő rendszer legfontosabb részegységei általában funkcionalitás szerint:

 1. az elsődleges kezelői beavatkozásokat és rendszer-állapotjelzéseket biztosító elemek (HFTVT, azaz a hő- és füstelvezetés tűzoltósági vezérlőtablója és részegységei),
 2. a működtetést és vezérlést igénylő elemek (füstcsappantyúk, ventilátorok, ablakok, ajtók, kupolák stb.),
 3. a jelzéseket, állapotinformációkat biztosító elemek (tűzcsappantyúk, nyitott-zárt állapotjelzések, kézi jelzésadók, üzem-hiba állapotjelzők stb.),
 4. a vezérlési logikát megvalósító elemek (relék, programozható vezérlőeszközök: PLC, DDC készülékek),
 5. a tápellátást biztosító elemek (szünetmentes energiaforrások, tápegységek),
 6. a másodlagos megjelenítő és az alárendelt funkciókat aktiváló kezelőkijelző megoldások (ÉFR, szellőztetést aktiváló kapcsolók stb.),
 7. a terepi jelzéseket összegyűjtő és vezérléseket megvalósító működtető és vezérlő szekrények (HFEA1, -2, …; azaz a hő- és füstelvezetés erősáramú és automatika elosztó berendezései és részegységei).

A prEN 12101-9:2008 előírásainak megfelelő programozható logikai eszközök rendszerével megvalósított vezérlés előnyei:

 • a HF rendszerben rendelkezésre álló jelek, jelzések és állapotok nagyobb mennyiségben feldolgozhatók, a kiterjedtebb információtartalom könnyebben értékelhető,
 • a tűztablón elhelyezett megjelenítő és beavatkozó eszköz (HMI) önállóan helyettesíti az egyébként szükséges nagyszámú kapcsolót és visszajelzőt, megfelelő kezelési jogosultsági szinteket biztosít,
 • a bonyolult relés logikai hálózatok elemei programozottan kerülnek megvalósításra, a programozás lényegesen rugalmasabban képes követni a kivitelezési, vagy az üzemeltetés során jelentkező változtatási igényeket,
 • a központban és a terepen elhelyezett vezérlőegységek gyűrű topológiájú (redundáns) kommunikációs hálózattal kapcsolódnak egymáshoz,
 • a funkciómegtartó kábelek hossza csökken,
 • a rendszer érzékeli a vezetékszakadást és a vonalzárlatot,
 • a tápellátás biztonságosabb,
 • a kezelés átláthatóbb.

(Folytatjuk)


A szerzõ egyéb cikkei:

  A hő- és füstelvezetést vezérlő rendszerek II.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam